Letu zdar

Aeroklub Miroslav, z.s.

ičo: 45671214
č.ú. 1014888084/3030

Zápis ze zasedání VH 21.1.2017

21.01.2017 19:09

Zápis ze zasedání valné hromady spolku Aeroklub Miroslav konané dne 21.1.2017

 

Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami Aeroklubu Miroslav.

 

Přítomno  členů : 10, dle prezenční  listiny,  VH je usnášeníschopná

 

Zapisovatel : ing. Tomáš Bradáč

 

Navržený program valné hromady:

 1. Zpráva o hospodaření, návrh na rozdělení volných finančních prostředků
 2. Rezignace pokladníka spolku Petra Augusty - informace
 3. Volba pokladníka spolku
 4. Návrh na zřízení běžného účtu
 5. Žádost o dotaci od města Miroslav
 6. Rozpis sekání trávy
 7. Žádost o přijetí nového  čekatele na členství ve spolku Dana Trochty
 8. Zpráva o technickém stavu technických prostředků spolku, návrh řešení odpovědnosti apod.
 9. Neoprávněné hangárování rogala p. Popeláka.
 10. Diskuze

 

Schválení programu : Hlasování 10  pro, VH se bude řídit navrženým programem

 • Informaci o hospodaření podal Petr Augusta. Za r. 2015 – hlavní příjmy  34217,- + 6039,-  od ochranářů jako na sekání trávy, dotace od města 10 tis. Výdaj Kč 24 840,- nákup pozemků. Dále dotace za r. 2016 od ochranářů 42 750,- Popelák úhrada 10 tis, dále byly uhrazeny členské příspěvky a hangárování – Běžné výdaje na provoz za r.2016 -  14700,- zůstatek na kase je nyní 68549,-  

Návrh hlasování – volná finanční částka se rozdělí přesně podle procentuálního podílu původních vkladů jednotlivých členů. Člen může mimořádnou vratku odmítnout a podle toho budou upraveny platby ostatním členům.

Hlasování : pro 8, proti 0, nehlasoval 1.

Návrh částky k rozdělení – 60000,-  8 pro, proti 0, zdrželi se 2.

 

 • Petr Augusta je příliš vytížený a nestíhá všechno – žádá o uvolnění ze své funkce pokladníka i kvůli střetu zájmů s jeho funkcí na radnici.
 • Návrh – František Staněk ml. – s nástupem do funkce od 1.5.2017 – pro 9, proti 0, zdržel 1
 • Návrh – bude zřízen běžný účet s dispozičním právem, 3 členů. Hlasování 10 – pro. Dispoziční právo – Bradáč, Staněk Fr. ml, Rudolf Wolner,  Hlasování - 10 pro.
 • VH pověřuje výbor zažádat o dotaci města Miroslav ve výši 20 tis – závody v motorovém parglidingu, školení, údržba plochy.   Hlasování 10 pro.
 • Rozpis sekání trávy

Duben - květen  : Augusta, Klejdus, Rozkošný

Červen - červenec: Streit, Valoušek, Mička P+M, Trochta

srpen - září: Bradáč, Staněk ml. + st., Čech

 • Dan Trochta – aktivní letec. Instruktor a inspektor motorového paraglidingu. VH souhlasí s jeho přijetím za čekatele na členství ve spolku. Hlasování 10 pro
 • Petr Augusta zpracuje návod na používání traktoru a ten budou všichni dodržovat. Vytahovat klíč ! – zničí to baterku. Sekání na druhý rychlostní stupeň. Ke stanovení zodpovědných osob za jednotlivé technické prostředky nedošlo.
 • Popelák – vyzveme p. Straku majitele neoprávněně hangárovaného rogala k podpisu nové nájemní smlouvy s doplatkem dlužného nájemného, jinak bude rogalo vyvezeno před hangár. Pokud nezareaguje, tak rogalo složíme a vyvezeme z hangáru, uložíme v garáži.

Diskuze Augusta:

 • Vyměníme zámky – Augusta
 • Kauza – garáže – zatím u ledu, nikdo nás nenutí odstranit stavbu – nebudeme řešit.

 

NÁVRH:  Petr Augusta – bude stanovena nová taxa za hangárování – 5000,- ročně pro členy v případě, kdy je letadlo zavěšeno pod stropem. Hlasování  10 pro.   

 

 

 

 

 

V Miroslavi dne 21.1.2017

 

 

zapsal ing. Tomáš Bradáč