Letu zdar

Aeroklub Miroslav, z.s.

ičo: 45671214
č.ú. 1014888084/3030

Informace o zpracování osobních údajů

25.05.2018 10:03
 Tento dokument poskytuje členům Aeroklubu Miroslav, z.s. informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.
Aeroklub Miroslav uchovává o svých členech následující informace:
 • Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, tituly, datum narození, které jste nám poskytli v přihlášce, případně jste je později aktualizovali. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci, jakožto člena.
 • Kontaktní údaje - hlavně adresa, e-mail a telefonní číslo, případně profily na sociálních sítích; tyto informace sbíráme jenom od vás za účelem efektivní komunikce mezi Aeroklubem a jeho členy
 • Informace o vašem členství - datum vstupu, případně odchodu, informace o zaplacených členských příspěvcích, účast ve volených orgánech Aeroklubu
 • Informace o vaší činnosti ve sdružení - zejména účast na členských schůzích
Tato data jsou využívána následujícím způsobem:
 • Data jsou primárně užívána k naplnění aktivit, které jsou předmětem činnosti Aeroklubu, tedy organizaci osvětových a socializačních aktivit a členských schůzí. Jakožto členové sdružení dostáváte pozvánky na všechny akce Aeroklubu. Využití vašich osobních dat pro tento účel je součástí přihlášky, kterou jste podali a vyplývají z vašeho členství v Aeroklubu.
 • Pokud jste členy vedení Aeroklubu, jsou vaše telefonní číslo a e-mailová adresa publikovány na webových stránkách Aeroklubu. K tomuto účelu je od vás vyžádán souhlas.
 • Aeroklub pořizuje zápisy ze schůzí sdružení, včetně účasti členů. Kde mohou být použity výše uvedené informace, které jste nám poskytli.
 • Na akcích, které pořádá, pořizuje Aeroklub fotografickou dokumentaci, na které můžete být, pokud se akce zúčastníte, také zachyceni. Aeroklub považuje pořizování fotodokumentace za svůj oprávněný zájem jako dokumentaci aktivit sdružení.
 • Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru.
 • Aeroklub vede účetnictví. kde se mohou objevit informace o vašich platbách vůči  Aeroklubu
Jak dlouho vaše údaje držíme?
 • Aeroklub ukládá osobní údaje svých členů (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy sdružení. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána, likvidována.
 • Vaše kontaktní informace jsou drženy po celou dobu vašeho členství a ještě 2 následující roky po odchodu, za účelem zajištění vypořádání činnosti bývalého člena.
 • Vaše kontaktní informace na webových stránkách Aeroklubu jsou v případě účasti ve vedení Aeroklubu odstraněny nejpozději do 3 měsíců po skončení vašeho mandátu
 • Informace o vašich členských příspěvcích a dalších finančních kontaktech jsou drženy 8 let od jejich uskutečnění, tedy po dobu, kdy může být účetnictví Aeroklubu předmětem finanční kontroly.
 • Databázi členů, včetně bývalých členů (jejich osobních údajů) drží Aeroklub po neomezenou dobu pro účely archivace ve věci historického výzkumu. Tyto informace nejsou zpřístupňovány subjektům mimo členů Aeroklubu a badatelů v oblasti historie letectví.
Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?
 • Pro činnost Aeroklubu potřebujeme být schopni vědet kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem od vás potřebuje vaše identifikační a kontaní údaje.
 • Pro zveřejnění kontaktních informací u vedoucích činitelů Aeroklubu vás písemně žádáme o souhlas, který nejste povinni udělit a pokud jej udělíte, můžete jej kdykoliv odvolat.
 • V případě pořizování fotodokumentace, zápisů ze schůzek Aeroklubu považujeme zpracování informací za oprávněný zájem . Při porovnání oprávněnosti zájmů Aeroklubu a  újmy, které se vám, jako členům, dostávána na vašich právech, jsme vyhodnotili, že Aeroklub je oprávněněn tyto činnosti vykonávat.
Komu vaše údaje předává Aeroklub?
 • Vaše osobní, kontaktní, informace pokud jste ve vedení nebo organizačních orgánech Aeroklubu mohou být předány Letecké amatérské asociaci za účelem zpracování databáze letišť nebo Armádě ČR za účelem vypracování koordinační dohody s letištěm Náměšť.
Vaše další práva

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.